NEWS

Symbols of fortune 2017

New lesson - symbols of fortune 2017 - 12 signs  ...

Symbols of fortune 2014

New lesson - symbols of fortune 2014  ...

Business chinese - sample lesson

Please see the sample lesson - Business chinese. All documents are prepared for our students' needs. We will publish some of them here.   ...

Photogallery - Taiwan afternoon in Prague

Presentation aboutTaiwan on March 17 in the Prague Teahouse - Cajirna nad Vokem  ...

Presentation about Taiwan in Prague

On March 17that 14:30 we will make a presentation about Taiwan in Prague – cajirnanadvokem.cz  ...

Chinese and Spanish Poems

Chinese and Spanish Poems Reciting and Introduction in Jihlava – planned for June 2012  ...

Mořský den/ 海之日/海之日/海の日/Marine Day

Mořský den 

V Japonsku je třetí pondělí v červenci Mořský den. 

Mořský den byl určen k tomu, aby děkoval moře za hojnost, přál si prosperující rozvoj Japonska jako ostrovní země, a taky apeloval na lidi za zájem aporozumění moře.  

Japonsko je jediná země na světě, která má jako národní svátek "Mořský den".


海之日

海之日

Hǎi zhī rì 

在日本,七月的第三個星期一是「海日」。

在日本,七月的第三个星期一是「海之日」。

zài rìběn, qī yuè de dì sān gè xīngqí yī shì `hǎi zhī rì'.

 

「海日」被訂為國定假日包含有感謝海洋的恩惠,

「海之日」被订为国定假日包含有感谢海洋的恩惠,
   Hǎi zhī rì'bèi dìng wèi guódìng jiàrì bāohán yǒu gǎnxiè hǎiyáng de ēnhuì,

期許海洋  國家  日本 能  繁榮,期許國民 關 心  了解 海洋  等 意義。

期许海洋  国家  日本 能  繁荣,期许国民 关 心  了解 海洋  等 意义。
qíxǔ hǎiyáng guójiā Rìběn néng fánróng, qíxǔ guómín guānxīn liǎojiě hǎiyáng děng yìyì.

世界  上    將「海日」訂 為  國定  假日的國家 只有日本。

世界  上    将「海之日」订 为  国定  假日的国家 只有 日本。
Shìjiè shàng jiàng  `hǎi zhī rì'   dìng wèi guódìng jiàrì de guójiā zhǐyǒu Rìběn.


海の日 

日本では、七月の第三の月曜日は海の日です。 

「海の日」はの恩恵への感謝、海洋国として日本の繁栄への願い、

更に国民に海への関心や理解を深めてほしいという思いが込められた国民の祝日です。 

世界中で、「海の日」を国民の祝日としている国は日本だけだそうです。

 


 

Marine Day 

In Japan, the third Monday in July is Marine Day. 

The Marine Day was designated to appreciate the ocean's bounty, to wish Japan's prosperous development as an island country, and to appeal to people's care and understanding to the ocean. 

Japan is the only one country in the world which has “Ocean Day” as a national holiday.

by MCTech s.r.o.

TaiWang

Vrchlického 39, Jihlava, Česká republika
IČO: 88139611
info@taiwang.cz
Skype: Milaijudy01
Mobile Phone: 736229896